kies regio:

Ontharding van de oppervlakte

UITDAGINGEN

Uitdaging

Vlaanderen is erg dicht bebouwd en elk bebouwd perceel is vaak omgeven met verharde oppervlakten. Denk aan parkeerterreinen, verharde tuinen edm. Hoe meer verharding, hoe meer regenwater moet worden afgevoerd via de rioleringen, hoe meer kans op overstroming bij hevige regenbuien. De uitdaging is dus om zoveel mogelijk oppervlakte niet te verharden en om zelfs 20% van de verharde oppervlakte te ontharden zodat regenwater makkelijker kan insijpelen.
 

Visie beweging.net

Beweging.net vindt ook dat een halt moet toegeroepen worden aan de verharding in Vlaanderen. Als we willen dat het risico op overstromingen niet vergroot, als we willen dat verhitting zich niet doorzet, dan is het de opdracht – ook van de gemeenten – om de doelstellingen die in het Witboek staan ter harte te nemen en werk te maken van maatregelen die de verharding ook effectief kunnen stoppen.

Daartoe zijn soms creatieve oplossingen nodig, bv. parkings op het dak van grote gebouwen, parkings onder de grond, groendaken, het gebruik van waterdoorlatende materialen, enz. Daar waar zinvol kan de gemeente dit mee ondersteunen en stimuleren met informatie, regelgeving en premies. 

Voorstellen

Om de verharding te beperken of terug te dringen, denken we concreet aan :

Groennormen invoeren bij ruimtelijke uitvoeringsplannen en vergunningen
De gemeente kan iets meer bebouwing toelaten op een beperktere ruimte en dit combineren met een grotere oppervlakte onverharde groene ruimte.


Gemeenschappelijke parkings voorzien in nieuwe woonwijken
Die komen in de plaats van een eigen oprit en parking voor elke woning. Op die manier kan de gemeente de groene, onverharde ruimte verhogen. Indien mogelijk kan de gemeente zelfs gelaagd parkeren voorzien, zodat de grondoppervlakte voor parking vermindert.


Verharding afbreken
Bij het toestaan van nieuwe functies voor (landbouw)bedrijven de voorwaarde koppelen dat ze een substantieel deel van de verharding moeten afbreken (bv. opritten, parkings, verharde ruimte rond stallen, … ) of omvormen zodat water kan worden doorgelaten in de ondergrond.  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV