kies regio:

Een ruimtelijk beleidsplan gedragen door de bevolking

UITDAGINGEN

Uitdaging

Indien de wijziging aan de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening wordt goedgekeurd (codexwijziging ter bespreking in het Parlement), kunnen lokale besturen beleidsplannen ruimte opmaken, de opvolgers van de ruimtelijke structuurplannen. Deze beleidsplannen bevatten visies op de ontwikkeling van de ruimte van de gemeente/provincie, en bevatten een aantal beleidskaders met maatregelen en acties om deze visie te realiseren.

De uitdaging is om dit beleidsplan zo participatief mogelijk op te maken, zodat de gedragenheid bij de bevolking zo groot mogelijk is

 

Visie beweging.net

Een zo groot mogelijk draagvlak voor duurzaam ruimtelijk beleid is belangrijk voor beweging.net. Het zorgt er voor dat belangrijke principes zoals ruimtelijk rendement of ontwikkeling dichtbij openbare mobiliteitsvoorzieningen zo gedragen mogelijk worden geïmplementeerd, en dat de bevolking mee een mentaliteitsswitch kan maken in de richting van duurzaam ruimtegebruik.

 

Voorstellen

Een aantal concrete voorstellen kunnen zijn:

Rol voor de GECORO
De gemeente kan de GECORO samen met de lokale ambtenaren belasten met de voorbereiding van de teksten, met een rol in de procedure die tot gedragenheid van het beleidsplan moet leiden, en ook de verantwoordelijkheid geven voor bepaalde uitvoeringstaken. Vermoedelijk is een extern bureau een onvermijdelijke partner voor de opmaak van de visie, maar de concrete acties en maatregelen in de beleidskaders zullen ongetwijfeld in grote mate mee kunnen opgemaakt worden door de mensen met terreinkennis.


Bevraging van de bevolking
De gemeente kan een extra bevragingsronde doen bij de bevolking, waarbij men enkele doelstellingen op tafel legt (bv. op 6 jaar tijd een beperkte bevolkingsaangroei, terugdringen van de ruimte-inname naar 2 ha per dag, in open ruimte geen ruimte-inname meer, …) en vraagt (1) of men die doelstellingen kan volgen, en (2) of men maatregelen kan suggereren om die doelstellingen mee invulling te geven.


Informatievergaderingen organiseren
Het organiseren van infomarkten die, eventueel wijk per wijk, of dorp per dorp, worden georganiseerd, zodat de bevolking een goed zicht krijgt op de plannen en met kennis van zaken mee kan participeren in de opbouw van het plan.


Een participatief traject uitwerken
Een communicatiebureau mee onder de arm nemen, omdat zij de beste garantie zijn voor het mee uittekenen van een participatief traject; in dit traject sowieso de link met de middenveldorganisaties leggen, want zij kunnen mee het draagvlak creëren.  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV