kies regio:

Van basisschool naar netwerkschool

UITDAGINGEN

Uitdaging

Zo goed als elke gemeente heeft een basisschool. Naast de evidente opdracht om kinderen leerkansen te bieden, hebben deze scholen een belangrijke sociale functie. Via de kinderen ontwikkelen ouders hun netwerk.

Aan de schoolpoort ontstaan ook vaak vriendschappen tussen ouders. Deze functie is des te belangrijker in nieuwe wijken, met veel nieuwkomers en inwijkelingen. Die sociale functie kan nog verder ontwikkeld worden, door van de school een ontmoetingsplaats te maken voor de hele buurt. Dat is niet alleen een opdracht voor de school, maar kan ook gestimuleerd en ondersteund worden door de gemeente.

De open ruimte rondom een school, de sportinfrastructuur, de vergaderruimtes zijn waardevolle plekken, zeker in drukbevolkte en verstedelijkte gebieden.

 

Visie beweging.net

Mensen die pas in een gemeente zijn komen wonen, hebben doorgaans een beperkt netwerk. Dat geldt des te meer als je van een ander land komt of een andere taal spreekt. Om je te integreren is het belangrijk dat je kans krijgt om andere mensen te leren kennen. Via de kleuter- en lagere school lukt dat makkelijker. Maar het gaat niet altijd vanzelf. Soms is daar ondersteuning voor nodig, via laagdrempelige activiteiten, via een actief beleid om ouders bij de school te betrekken, via activiteiten voor, tijdens en na de school met ouders, enz.

De school kan nog verder gaan en haar deuren letterlijk en figuurlijk open zetten, voor andere verenigingen, voor zomerse activiteiten, voor sportverenigingen enz. Tot slot kan de school ook omgevormd worden tot netwerkschool, waar ouders en buurtbewoners ook na de schooluren welkom zijn voor activiteiten, voor ondersteuning bij het leerproces van hun kinderen voor het ontwikkelen van een vrijetijdsaanbod op school, voor contactmomenten met sociale diensten, enz. Dat vergt samenwerking met verenigingen en organisaties uit de gemeente. Het is aan de gemeente om deze samenwerking te stimuleren en te ondersteunen.

Voorstellen

Actieve ouderbetrokkenheid
Ouders zijn graag betrokken bij het schoolgebeuren van hun kinderen. De kinderen tot in de klas brengen, tijd voor een babbeltje met de juf, tijd voor een tas koffie, helpen bij klasactiviteiten, enz.
Daar waar de contacten met ouders moeilijk lopen zou best samen met de gemeente, de andere scholen in de gemeente en verenigingen overlegd worden hoe deze ouders te bereiken. (bv.via goede praktijkvoorbeelden)


Lerende school
Niet alle kinderen krijgen thuis evenveel leerkansen. Niet alle ouders kunnen hun kinderen ondersteunen bij het leren. In een netwerk school worden diverse activiteiten opgezet i vanuit de school om kinderen en ouders te ondersteunen bij het leren, en bij uitbreiding, bij het verstaan van ons onderwijssysteem : huiswerkbegeleiding, thematische gespreksgroepen, voorleesgroepen, zomeractiviteiten om kinderen al spelenderwijs terug voor te bereiden op de eerste schooldag en vertrouwd te maken met de leerstof, … De gemeente kan scholen hierin faciliteren en bijvoorbeeld verenigingen en vrijwilligers en studenten inschakelen om dit mee te ondersteunen.


Gezamenlijk beheer van de schoolinfrastructuur
Een school die ook na de schooluren haar gebouwen en sportinfrastructuur openstelt, moet de garantie krijgen dat de klassen en andere ruimtes netjes worden achtergelaten en de deuren zorgvuldig worden afgesloten. De gemeente kan hen daarin ondersteunen door een co-beheerder aan te stellen.


Huiswerkbegeleiding en coaching
Niet alle kinderen kunnen in alle rust thuis huiswerk maken. Door op school huiswerkbegeleiding en coaching aan te bieden, worden alle kinderen vooruit geholpen. Door ook rolmodellen in te schakelen met dezelfde culturele achtergrond als de leerlingen, kan er mee toe bijdragen om een gediversifieerder en positief beeld rond leren en school te creëren. De gemeente kan er mee voor zorgen dat verenigingen en vrijwilligers in elke school ingeschakeld kunnen worden.


Sport op school
Kinderen willen na de school graag sport- of andere vrijetijdsactiviteiten doen, maar de verplaatsingen zijn niet altijd haalbaar voor ouders. Men kan het principe ook omdraaien. In plaats van de kinderen naar de (sport-)activiteiten te brengen, kunnen de (sport-)verenigingen ook naar de school komen. De gemeente kan de sportverenigingen stimuleren en helpen een gevarieerd aanbod in de scholen te ontwikkelen. Voorts kan de gemeente initiatieven nemen om het mobiliteitsprobleem op te lossen zodat kinderen hun talenten maximaal kunnen ontplooien, ook buiten de muren van de school.


Ondersteunen van onderwijsteams
Soms kan een schoolpopulatie op vrij korte termijn veranderen. Verarming in de wijk, verjonging of migratie kunnen het DNA van een school snel veranderen. Soms hebben de scholen ondersteuning nodig om deze omschakeling te maken. De gemeente kan scholen en leerkrachten helpen door intervisieprojecten op te zetten, zodat leerkrachten van verschillende scholen van elkaar kunnen leren, door coachingtrajecten te financieren en door het Lokaal Overleg te organiseren.


 


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV