kies regio:

Een gendersensitief lokaal beleid

UITDAGINGEN

Uitdaging

Ook het lokale beleidsniveau dient een actieve rol te spelen om de gelijke kansen tussen vrouwen en mannen te bevorderen en oog te hebben voor de specifieke noden en bekommernissen van vrouwen in een gemeente. Dit gendersensitief beleid heeft het meeste kans op slagen als er niet alleen voldoende vrouwen op de lijsten staan, maar ook op verkiesbare plaatsen. Vrouwen zijn vandaag nog altijd ondervertegenwoordigd in de politiek met 36% van de gemeenteraadsleden, 33% van de schepenen en 12% van de burgemeester.

Uiteraard is dat niet voldoende. Elke gemeente moet ook een schepen gelijke kansen hebben. Tot op heden heeft slechts 41% van de gemeenten dat.

Tot slot is het belangrijk dat het beleid gescreend wordt op gender, zodat kan nagegaan worden in welke mate een beleidsvoorstel verschillende gevolgen heeft voor mannen en vrouwen en hoe de gelijkheid kan bereikt worden.

 

Visie beweging.net

Voor beweging.net moet iedereen dezelfde kansen hebben. Dat betekent niet dat het beleid voor iedereen hetzelfde moet zijn, in tegendeel. Vermits niet iedereen dezelfde kenmerken, noden, kennis of competenties heeft, kan ook niet iedereen over een en dezelfde kam geschoren worden.

Vrouwen hebben soms specifieke noden in de gemeente: ze verplaatsen zich vaker met de fiets of openbaar vervoer, ze vervoeren vaker kinderen, ze voelen zich minder veilig op straat, zeker in het donker, ze vinden moeilijker openbare toiletten, ze leven gemiddeld langer en hebben meer jaren in minder goede gezondheid en als alleenstaande voor de boeg. Vergt dit alles nu een apart beleid? Het vergt vooral een beleid die dit alles mee in ogenschouw neemt. Maatregelen die hier uit voortvloeien komen wellicht alle burgers ten goede.

 

Voorstellen

Het ritsprincipe
Met de toepassing van het ritsprincipe op de volledige lijst geeft de gemeente het signaal dat ze een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de gemeenteraad belangrijk vindt. Ook binnen de groep mannen en vrouwen op de verkiezingslijsten is het belangrijk om de diversiteit in de bevolking zichtbaar te maken. Ook bij het verdelen van de uitvoerende mandaten (schepenen en burgemeester) moet elke gemeente streven naar een gelijke man-vrouwverhouding.


Een schepen en ambtenaar Gelijke Kansen
Elke gemeente stelt best een schepen en ambtenaar Gelijke Kansen aan die mee gestalte kan geven een gendersensitief beleid en er op kan toezien dat het perspectief van vrouwen mee wordt genomen in het beleid.


Gendermainstreaming
Doe aan gendermainstreaming op lokaal niveau. Dit betekent in feite dat alle actoren die betrokken zijn bij het uitwerken van het beleid, bij elke stap nadenken welke de verschillende gevolgen zijn voor mannen en vrouwen en hoe gelijkheid bereikt (of bewaard) wordt. Een handige tool is bijvoorbeeld de LEER (Lokale Emancipatie Effecten Rapportage). Daarmee kan je d.m.v. een vragenlijst lokale beleidsvoornemens of maatregelen aftoetsen op hun gendervriendelijkheid.


Een gendersensitief beleid
Een genderspecifiek beleid laat zich op verschillende vlakken voelen.


We denken aan:

  • een personeelsbeleid dat voldoende flexibiliteit op maat van het gezin toelaat
  • een aanwervings- en promotiebeleid dat vrouwen evenveel kansen biedt
  • een HR-beleid en een politiebeleid dat klachten rond seksuele intimidatie en pesterijen ernstig neemt en zorgt voor een veilig werkklimaat
  • toegankelijke openbare toiletten op drukbezochte plaatsen
  • heldere straatverlichting, ook na middernacht
  • brede fietspaden en voldoende fietsparkings voor kleine en grote fietsen

 


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV