kies regio:

Kindvriendelijke gemeente? Vraag het hen zelf!

UITDAGINGEN

Uitdaging

Kinderen en jongeren geven mee kleur aan de stad of gemeente waar ze wonen. Op straat, in de tram, in het jeugdhuis of in het park. Soms vinden we het fijn dat ze er zijn, soms ongepast of storend. In elk geval is het belangrijk zicht te krijgen op hoe kinderen en jongeren hun stad of gemeente ervaren en beleven. Actief burgerschap betekent dat kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan het gemeenschapsleven en dat ze het lokale beleid mee kunnen vormgeven. De stad of gemeente is ook ‘hun’ stad of gemeente.

Niet elk kind kan op een gelijkwaardige manier participeren aan het gemeenschapsleven. De participatie van kinderen en jongeren aan het beleid is een parcours met valkuilen.

Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren vallen vaker uit de boot. Verschillende drempels belemmeren hun participatie aan georganiseerde vrijetijdsactiviteiten. Het gebrek aan toegankelijke basisvoorzieningen en ruimtes zet hun participatie aan het gemeenschapsleven onder druk. Niet elk kind kan op een gelijkwaardige manier van zijn kinderrechten genieten.

Vroeger konden kinderen en jongeren op een eigen lokaal jeugdbeleidsplan rekenen. Het plan expliciteerde de lokale doelstellingen en acties, speciaal voor de kinderen en jongeren in de gemeente. Nu is er geen expliciet lokaal jeugdbeleidsplan meer. Er is wel een strategische meerjarenplan waarvan onderzoek aantoont dat kinderen en jongeren verloren lopen in de globale aanpak van het meerjarenplan. Budgetzekerheid en budgettransparantie zijn verminderd omdat er voor de jeugd geen aparte subsidiestromen meer zijn. Veel steden en gemeenten hebben lokale jeugdraden. Kinderen en jongeren geven er advies aan het beleid. Onderzoek toont aan dat er steeds minder impact uitgaat van de lokale jeugdraad op het lokale beleid.

 

Visie beweging.net

Kinderen en tieners kunnen wel degelijk aangeven wat er in hun stad of gemeente beter kan. Er zijn diverse manieren om hen te betrekken en te bevragen. Belangrijk is dat alle kinderen de kans krijgen hun mening te uiten en mee richting te geven aan het lokaal beleid, ook kinderen uit kansarme gezinnen, kinderen met een beperking of met een andere culturele achtergrond.

 

Voorstellen

Zorg voor toegankelijke basisvoorzieningen en ruimtes voor alle kinderen
Is het aanbod van uw gemeente betaalbaar, bereikbaar, beschikbaar, begrijpbaar en bruikbaar voor alle kinderen en jongeren? Besteed extra aandacht aan gezinnen in armoede en vluchtelingen. Vergeet de kinderen met een handicap niet. Breng in kaart welke kinderen en jongeren er wel en niet gebruik van maken en zorg zo voor een inclusieve stad.
Informeer kinderen en jongeren goed over wat in de stad of gemeente te beleven valt en over de diensten die voor hen van belang zijn.


Erken de bestaande voorzieningen
Erken en ondersteun het jeugdwerk en het jeugdwelzijnswerk. Het zijn waardevolle plekken waar kinderen en jongeren ontspanning en steun vinden. Schuif het Huis van het Kind als trekpleister voor gezinnen met kinderen en jongeren naar voren. Neem vanuit een participatieve houding je trekkersrol op en stem het aanbod af op de noden van alle gezinnen.


Wees gastvrij voor bezoekende jeugdbewegingen
Doorheen het jaar zijn er geregeld jeugdgroepen te gast in een gemeente. Zorg ervoor dat ook zij duidelijke informatie krijgen over activiteiten, wandel- en speelgebieden, specifieke gemeentelijke reglementering. Een gemeente die gastvrij is voor jeugdbewegingen heeft ook een jeugdvriendelijk GAS-reglement en beschikt over voldoende veilige en kwalitatieve speelruimte (ook voor jongeren met zorgnoden).


Laagdrempelige voorzieningen
Organiseer aantrekkelijke en laagdrempelige eerstelijns-voorzieningen waar kinderen en jongeren met vragen of problemen terechtkunnen, los van in welk beleidsdomein hun vragen thuishoren. Zorg voor maximale toegankelijkheid van het Jongerenadviescentrum of het Jeugdinformatiepunt. Verlaag actief de financiële, culturele en fysieke drempels die de toegang tot jongerenorganisaties kunnen belemmeren.


Zoek aansluiting bij de leefwereld van kinderen en tieners
Laat mensen zoals brugfiguren en buurtstewards mee een antwoord geven op de vraag wat het betekent voor kinderen en jongeren om op te groeien in de stad en welke vormen van ondersteuning ze kunnen gebruiken.


Zet verder in op professionalisering op het vlak van kinderrechten
Richt een overkoepelende werkgroep ‘kindvriendelijk beleid’ op om expertise maximaal met elkaar te delen. Maak deze werkgroep zo ruim mogelijk: van de groendienst tot het Huis van Kind. Want het voeren van een kindvriendelijk beleid is ieders opdracht. Een sterk kinderrechtenbeleid vraagt een goede coördinatie, monitoring en evaluatie. Stel een schepen voor Kinderrechten aan. En een lokale kinderombudspersoon.


Maak werk van:

  • Openbare speelruimte in elke wijk. Hoe minder privé-tuinen er zijn, hoe meer openbare ruimte er moet zijn
  • Maak van sommige straten definitieve speelstraten
  • Creëer een sport- en jongerenaanbod waar ook kinderen met een beperking of kinderen in armoede terecht kunnen.
  • Zorg voor een niet-georganiseerd aanbod voor jongeren, naast het georganiseerde aanbod
  • Veilige fietsroutes naar school

 


 


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV