kies regio:

Toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen

UITDAGINGEN

Uitdaging

Het zorg- en welzijnsbeleid wordt gestalte gegeven via federale en Vlaamse wetgeving. Toch hebben de gemeenten heel wat tools in handen om ervoor te zorgen dat de zorg- en welzijnsvoorzieningen ook toegankelijk zijn voor iedereen. Via een Breed Onthaal, laagdrempelige toegang, financiële ondersteuning voor wie het nodig heeft en via breed verspreide campagnes, afgestemd op verschillende doelgroepen, kan een gemeente al veel bereiken.

 

Visie beweging.net

Het is vandaag niet voldoende om een ruim aanbod aan zorg- en welzijnsvoorzieningen te hebben in een gemeente of regio, het is evenzeer van belang dat het aanbod breed bekend is en dat mensen er ook gebruik van kunnen of durven maken. Dat betekent ook dat mensen soms tot bij het aanbod gebracht moeten worden, letterlijk door te zorgen voor vervoer op maat, en figuurlijk door informatie te verspreiden.

Omwille van de toenemende diversiteit in de bevolking moet het soms zelfs in meerdere talen gebeuren of via brugfiguren in een allochtone gemeenschap. In ieder geval is het de taak van de gemeente ervoor te zorgen dat iedereen die het nodig heeft, de weg vindt naar het ruime aanbod aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in zijn gemeente of regio.

 

Voorstellen

Laagdrempelig onthaal
De lokale besturen voorzien in de regie van een laagdrempelig onthaal waar burgers sneller een antwoord vinden op vragen over gezond leven en gezondheidsproblemen (o.a. verslaving, materiële bekommernissen, geldproblemen), makkelijker kennismaken met het (boven)lokale aanbod van preventieve zorg- en welzijnsdiensten en gerichter worden doorverwezen. De Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de OCMW en de CAW zijn de 3 kernactoren van dit intersectoraal onthaal. De gemeente zorgt er tevens voor dat deze informatie ook de anderstalige inwoners bereikt.


Informatie
De gemeente voorziet op de gemeentelijke website en in het gemeentelijk informatieblad een rubriek met daarin meer informatie over de Druglijn, Tele- Onthaal, de Zelfmoordlijn, de Holebifoon, de Kinderen- en Jongerentelefoon, het Antigifcentrum, contactgegevens van ziekenfondsen/zorgkassen, wachtdiensten enz.


Sensibiliseren
De gemeente en haar buurgemeenten nemen deel aan het project Bewegen op Verwijzen (BOV) en zetten zo met gepersonaliseerd advies kwetsbare groepen aan tot een meer gezonde levensstijl. De gemeente sensibiliseert kwetsbare (groot)ouders proactief via de Huizen van het Kind om een gezonde en actieve leefstijl aan te houden tijdens alle leeftijdsfasen van hun (klein)kinderen.


Samenwerking
De lokale besturen nemen een actieve rol op in de oprichting van de eerstelijnszones en zorgraden, telkens in samenspraak met de lokale stakeholders uit het middenveld. Zo is het mogelijk om lokale gezondheidsnoden en behoeften snel te detecteren en er effectief op in te spelen. Verder zet de gemeente in op ontschotting en een betere samenwerking tussen de eerste lijn (= rechtstreeks toegankelijke zorg), de tweede lijn (zorg na doorverwijzing)en derde lijn (gespecialiseerde ziekenhuizen) en tussen de zorgactoren onderling. De gemeente werkt best ook samen met de ziekenfondsen voor ondersteuning, informatie en vorming.


Capaciteitsversterking
De gemeente versterkt de capaciteit van de gezondheids- en/of welzijnsdienst om zo meer mogelijkheden te hebben voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Dat kan door het ondersteunen van wijkgezondheidscentra, door bijkomend (inter)gemeentelijk personeel aan te werven en door extra interne vormingen te organiseren over gezonde voeding, suïcidepreventie, vroeginterventie bij drugsproblemen en valpreventie. Daarbij is het van belang om oog te hebben voor de vragen en noden van etnisch-culturele minderheden.


Preventie
De gemeente engageert zich om mee te werken aan verschillende Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker en zet hierrond (inter)gemeentelijk campagnes op. De gemeente zet met haar partners in op Vlaamse campagnes zoals de Vaccinatieweek, Werelddag tegen tabak, Tournée Minerale, Week van de Geestelijke Gezondheid of Week van de Valpreventie.


 


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV