kies regio:

Werkkansen voor kwetsbare werkzoekenden

UITDAGINGEN

Uitdaging

Het tewerkstellingsbeleid is in ons land vooral een verant-woordelijkheid van de federale en Vlaamse overheid. Beide niveaus proberen via allerlei maatregelen, zoals een activeringsbeleid, zoveel mogelijk personen actief te krijgen op de arbeidsmarkt.

Steden en gemeenten beschikken echter ook over een aantal handvaten om voornamelijk kwetsbare groepen op een duurzame wijze aan de slag te helpen. Op de eerste plaats door zelf mensen uit kwetsbare groepen aan te werven in publieke diensten. Verder denken we aan tewerkstelling van leefloners via het systeem van tijdelijke werkervaring en over de praktische organisatie van het Wijkwerken (de opvolger van het PWA-systeem). Even zo belangrijk is de ondersteuning van de lokale diensteneconomie en de maatwerkbedrijven, hetzij via uitbesteding van opdrachten, hetzij via logistieke steun. Verder kunnen de OCMW’s ook een taak opnemen in het creëren van arbeidsmatige activiteiten voor mensen die geen betaalde arbeid aankunnen.

Tijdelijke tewerkstellingstrajecten zijn een goede zaak mits ze ook toeleiden naar duurzame tewerkstelling. Van meet af aan moet er gedacht worden in termen van loopbaantrajecten richting duurzame jobs.

 

Visie beweging.net

Het ontwikkelen van een lokaal tewerkstellingsbeleid voor kwetsbare groepen biedt veel opportuniteiten. Op stedelijk en gemeentelijk niveau kunnen mensen zich bewegen in een vertrouwde omgeving. De stap naar de arbeidsmarkt kan hierdoor vereenvoudigd worden. En de organisatie van sociale tewerkstelling kan gekoppeld worden aan maatschappelijk waardevolle activiteiten.

Voor kleinere gemeentes (en hun OCMW’s) is samenwerking met andere gemeentes (en hun OCMW’s) cruciaal om voldoende schaal te bereiken. Dit geldt zowel voor het aantal personen dat men kan tewerkstellen/begeleiden naar werk, als voor het aantal burgers, ondernemingen, organisaties die men wil bereiken via een bepaalde dienstverlening (bv. Wijkwerken, fietspunten, sociaal restaurant, kringwinkel, …). Een grotere schaal zorgt er ook voor dat andere relevante actoren (zoals VDAB, vakbonden, werkgeversorganisaties, scholen, …) efficiënter betrokken kunnen worden bij het tewerkstellingsbeleid.

 

Voorstellen

Schaalgrootte
Nu de gemeenten verantwoordelijk worden voor de organisatie van het nieuwe Wijkwerken, is het belangrijk dat dit op voldoende grote schaal gebeurt, zodat er voldoende vraag en aanbod kan ontwikkeld worden en beide in evenwicht zijn.


Tijdelijke werkervaring
Voor het activeren van leefloners hebben gemeenten intussen een heel instrumentarium ter beschikking. Toch is niet elk instrument even kwaliteitsvol. Zo gaat onze voorkeur voor leefloongerechtigden uit naar tijdelijke werkervaring boven gemeenschapsdienst. Vormen van gemeenschapsdienst kunnen enkel op vrijwillige basis en nooit leiden tot sancties.


Kwetsbare jongeren
Laaggeschoolde jongeren of jongeren die de school verlaten zonder diploma zijn bijzonder kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Het is voor hen belangrijk dat ze kwaliteitsvolle trajecten aangeboden krijgen die hen duurzaam kunnen toeleiden naar een job. Organisaties die zich over deze jongeren bekommeren verdienen alle steun van de gemeente. Maar de gemeente kan ook zelf inzetten op tewerkstelling van kwetsbare jongeren in haar eigen diensten.


Waardevolle dienstverlening
In een samenwerkingsverband met meerdere gemeentes kan actief worden nagedacht over welke maatschappelijk relevante activiteiten samen ontwikkeld kunnen worden binnen de ruime sociale economie (maatwerkbedrijven, Wijkwerken, tijdelijke werkervaring, arbeidsmatige activiteiten, stageplaatsen,…) of binnen de eigen administraties en gemeentelijke bedrijven.


Co-creatie met betrokken partijen
Betrek bij elk van deze voorstellen VDAB, vakbonden, werkgeversorganisaties, maatwerkbedrijven, organisaties, scholen, welzijnspartners, werkplekarchitecten, LDE en gewone bedrijven op een actieve manier. Elk van hen kent wel een stukje van de puzzel die nodig is om een efficiënt lokaal tewerkstellingsbeleid te voeren. Zo kan er samen gewerkt worden aan loopbaantrajecten, zodat kortlopende werkervaringstrajecten omgezet worden naar duurzame tewerkstelling.


Raad en daad
Blijf de sociale economiebedrijven met raad en daad bijstaan. Zij hebben de ondersteuning en samenwerking met de gemeente nodig. Via convenanten kunnen sociale economiebedrijven taken uitvoeren in opdracht van de gemeente.


Ruimte voor sociale economie in openbare aanbestedingen
Art. 22 Wet Overheidsopdrachten laat toe om de toegang of een deel van de uitvoering van overheidsopdrachten voor te behouden aan de sociale economie. Dat kan zowel voor opdrachten binnen de klassieke als binnen de speciale sectoren (zie art. 55 Wet Overheidsopdrachten). Het is voldoende om in de aankondiging melding te maken van de toegangsreservatie. Maak er als gemeente gebruik van.


 


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV