kies regio:

Meer mondiale solidariteit

UITDAGINGEN

Uitdaging

De geest van de agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling ‘Leave no one behind’ erkent de mondiale verbondenheid van de dag van vandaag en roept overheden overal ter wereld op om een beleid uit te stippelen waarbij daadwerkelijk niemand wordt achtergelaten of uitgesloten.

Duurzaam ontwikkelingsdoel 17 roept daarvoor op tot partnerschap om de duurzame ontwikkelingsdoelen te realiseren en ook steden en gemeenten kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Ook zij moeten daarom hun capaciteit en middelen voor internationale samenwerking versterken.

 

Visie beweging.net

Voor beweging.net is het streven naar een sociaal-rechtvaardige en ecologisch duurzame samenleving een zeer belangrijke doelstelling, waar elke actor op zijn manier aan kan bijdragen. Ook de steden en gemeenten mogen hun verantwoordelijkheid niet ontlopen. Ook zij kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het verminderen van de ongelijkheid binnen en tussen landen, en het verbeteren van de sociale bescherming in lage en middeninkomenslanden.

In elke gemeente zijn verschillende verenigingen actief die opkomen voor meer internationale solidariteit. Samen met hen moet werk gemaakt worden van een groter bewustzijn van de oorzaken van blijvende armoede en ongelijkheid in de wereld. Ook de initiatieven van de organisaties waarvoor deze vrijwilligers zich inzetten verdienen de steun van steden en gemeenten.

 

Voorstellen

Partnerschappen
De gemeente kan de partnerschappen voor duurzame ontwikkeling versterken en daarvoor de noodzakelijke middelen voorzien. We vragen om daarbij bijzondere aandacht te hebben voor duurzame lange termijn partnerschappen van en met organisaties uit het maatschappelijk middenveld.


Capaciteitsversterking
De gemeente kan een actieve rol opnemen in het uitwisselen van ervaringen tussen lokale besturen wereldwijd en inzetten op capaciteitsversterking van andere lokale besturen wereldwijd. We vragen dat de gemeente zicht schaart achter campagnes voor een duurzame ontwikkeling (Schone Kleren Campagne, Fair Trade Gemeente, TTIP vrije gemeenten, Klimaatneutrale gemeenten, enz.)


Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)
De gemeente bekijkt in al haar beleidsdomeinen hoe ze een positieve bijdrage kan leveren aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Beleidsdomeinen als lokale mobiliteit, energievoorziening, infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening spelen een grote rol om de duurzame ontwikkelingsdoelen te helpen realiseren.


Voldoende mensen en middelen voor internationale samenwerking
Het blijft voor de gemeenten en steden belangrijk dat zij een voldoende hoog budget voor internationale samenwerking voorzien om te investeren in projecten en initiatieven in het Zuiden en om de werking van organisaties te ondersteunen die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling wereldwijd.

Door een betekenisvolle (kwalitatieve én kwantitatieve) vooruitgang te boeken in het budget voor ontwikkelingssamenwerking, richting 0,7% van de gewone begroting als symbolisch streefcijfer, kunnen gemeenten en steden ertoe bijdragen dat België de reeds lang beloofde 0,7% norm zou halen.


Een evenwichtig subsidiereglement
Bij de verdeling van de beschikbare middelen voor internationale samenwerking is het belangrijk om het evenwicht te bewaren tussen initiatieven voor bewustmaking van de bevolking in de eigen gemeente enerzijds en steun voor initiatieven in lage en middeninkomenslanden anderzijds.

Bij dit laatste is het van belang om initiatieven van alle vrijwilligersgroepen die zich in de gemeente inzetten voor internationale solidariteit in aanmerking te nemen, ook deze van groepen die erkende ontwikkelingsorganisaties steunen. Ook de gemeenschappelijke campagne van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11 verdient blijvende steun van de gemeenten.

 


 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV