kies regio:

Nabije zorg vanuit de buurt

UITDAGINGEN

Uitdaging

Door de vergrijzing zal het aantal personen met een zorgnood sterk toenemen. De meesten zullen zo lang als mogelijk blijven wonen in hun vertrouwde woning en buurt. Maar door de gezinsverdunning en doordat familieleden niet altijd in de buurt wonen, dreigt hun sociaal netwerk te verschralen. De vraag is wie dan de kleine en grote zorgen op zich kan nemen.
Een loutere verhoging van de professionele middelen zal niet volstaan om deze stijgende zorgbehoeften en- noden in te vullen.

We zullen ook beroep moeten doen op lokale krachten, vrijwilligers, buren en andere menselijke relaties om hier een antwoord op te geven. Het versterken van de sociale cohesie in een buurt is daarin zeer belangrijk.

Het belangrijkste is dat de bestaande organisaties meer gaan samenwerken met elkaar en met het informele netwerk rondom de zorgvrager om aan de volledige zorgvraag te kunnen voldoen op de meest optimale manier.

De gemeente heeft als hoofdopdracht de voorwaarden te scheppen opdat dit zorgnetwerk op buurtniveau tot stand kan komen, niet door in de plaats te treden van de bestaande zorgactoren of in een concurrentie te gaan, maar door alle aanwezige actoren te ondersteunen in hun onderlinge samenwerking.

 

Visie beweging.net

Met buurtgerichte zorg willen we de mens terug centraal stellen en in samenspraak de zorg rondom hem organiseren, waarbij zowel professionele zorgaanbieders als de informele zorg ingeschakeld worden, overeenkomstig hun draagkracht en op basis van gelijkheid. De gemeente heeft hierin een bijzondere rol, niet door het allemaal zelf te organiseren, wel door te zorgen voor een context waarin alle zorgaanbieders hun plaats vinden en met elkaar kunnen gaan samenwerken.

Om buurtgerichte en –gestuurde zorg mogelijk te maken, moet aan een aantal basisvoorwaarden voldaan zijn. Zo moet er gelijktijdig ingezet worden op welzijn, wonen en zorg. De buurt en woonomgeving moet worden aangepast aan de levensfase van haar inwoners, met ingrepen in de toegankelijkheid, mobiliteit en infrastructuur. En tot slot is er ook een minimum aan zorginfrastructuur en zorgaanbod nodig om buurtgerichte zorg te kunnen realiseren.

 

Voorstellen

Aanbod
De gemeente zorgt dat er in elke wijk een minimaal zorgaanbod aanwezig is. Dat is nodig om de buurtgerichte zorg te kunnen organiseren. Om te vermijden dat elke gemeente het warm water moet uitvinden, zou het zinvol zijn als de Vlaamse overheid of VVSG een methodiek en stappenplan ontwikkelt om buurtzorg te implementeren in de gemeente.


Stappenplan
De gemeente maakt een stappenplan ‘Zorgzame buurt’ en heeft daarin minstens aandacht voor een buurtanalyse en een buurtactieplan dat vertrekt vanuit de leefwereld en de noden van de bewoners. Ze betrekt bij de voorbereiding en de uitvoering de bewoners, incl. kwetsbare groepen, de welzijnsvoorzieningen en de zorghandelaars.
Maar ook handelaars, de vervoersmaatschappij, sociale huisvesting, het verenigingsleven, scholen, … uit de buurt hebben hun belang bij en inbreng in een zorgzame buurt.


Overleg
Er zullen heel wat overlegmogelijkheden gecreëerd moeten worden om alle krachten (informeel en professioneel) te bundelen en op elkaar af te stemmen, zodat de best mogelijke zorg en ondersteuning kan geboden worden om de (ouderwordende) zorgvrager zolang als mogelijk in zijn vertrouwde omgeving te laten wonen. Procesbegeleiding is hierbij aangewezen.

Interessante info!? www.ontknoop.be


 


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV